Veličina fonta

Molimo ispunite formu za izračun: *

Molimo odaberite valutu i ispunite formu za izračun: ** U cilju utvrđivanja iznosa naknade za provedbu osnove za plaćanje sukladno članku 22. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, potrebno je odabrati da li je tražbina u osnovi za plaćanje koja se podnosi na naplatu iskazana u kunama ili je tražbina u osnovi za plaćanje odnosno zahtjevu za naplatu osnove za plaćanje iskazana u eurima. Ako je tražbina u osnovi za plaćanje iskazana u valuti koja nije kuna ili euro, unose se preračunati iznosi tražbina u eurima.