Dana 4. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, broj: 68/18 - u nastavku: Zakon) i isti donosi određene promjene u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.


Jedna od promjena je promjena načina plaćanja naknade za provedbu osnove za plaćanje. Stupanjem Zakona na snagu, naknadu za provedbu osnove za plaćanje dužan je predujmiti ovrhovoditelj prije podnošenja osnove za plaćanje na prisilnu naplatu u Finu.


Stupanjem Zakona na snagu, ako ovrhovoditelj prije dostave osnove za plaćanje na prisilnu naplatu u Finu ne predujmi iznos propisane naknade za provedbu osnove za plaćanje, Fina osnovu za plaćanje neće upisati u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje (u nastavku: Očevidnik) i neće poduzimati nikakve radnje po dostavljenoj osnovi za plaćanje.


Iznimno, ovrhovoditelj nije dužan Fini predujmiti naknadu u slučaju kada se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja djeteta, naplate tražbine po osnovi privremenog uzdržavanja, naplate tražbine po osnovi neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine, radi naplate tražbina Republike Hrvatske te tražbina s osnove poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, radi naplate novčane kazne, oduzete imovinske koristi i troškova u prekršajnom i kaznenom postupku, radi izvršenja mjera osiguranja iz kaznenog, prekršajnog ili poreznog postupka te radi naplate u korist Fine.


Uplata predujma - uputa